Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor Pure waxing:

 

1: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pure waxing en een client waarop pure waxing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Wanneer een client bij Pure waxing een behandeling geniet, gaat client automatisch akkoord met de algemene voowaarden.

 

2: Behandelingen Pure waxing

Pure waxing zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pure waxing zal zo veel als rederlijkewijs mogelijk is de client inlichten over financiele consuquenties van wijzigingen of aanvulling.

 

3: Afspraken

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pure waxing melden via telefonisch contact.

Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pure waxing het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen.

Indien de client meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, is er een mogelijkheid dat Pure waxing niet de gehele behandeling kan uitvoeren, doch dient het volledige bedrag betaald te worden.

Indien de client meer dan 15 minuten later dan de afgeproken tijd in de salon komt, mag Pure waxing de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen. 

Indien de afgesproken behandelingen gewijzigd worden door de client dient dit 24 uur voorafgaande de afspraak aan Pure waxing telefonisch te worden gemeld.

 

4: Betalingen

Pure waxing vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. Pure waxing vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

5: Persoonsgegevens en privacy

De client voorziet Pure waxing voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pure waxing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client rederlijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pure waxing behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Pure waxing zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

 

6: Aansprakelijkheid

Pure waxing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pure waxing is uitgegaan van door de client verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding juist en volledig is.

Pure waxing is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de salon.

 

7: Klachten

Indien de client een klacht heeft over een behandeling of product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan de directie van Pure waxing. Pure waxing zal aan de client binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

 

8: Recht

Op elke overeenkomst tussen Pure waxing en de client is in Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst reeds bepalend.